Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủKhóa học tiếng Trung onlineWEB học tiếng Trung online miễn phí bài 6

WEB học tiếng Trung online miễn phí bài 6

- Advertisement -
5/5 - (6 bình chọn)

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là  Trợ từ ngữ khí“呢“ cuối câu nghi vấn(phần I). Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

说明: 句尾语气词“呢”有以下四种用法。/Shuōmíng, jù wěi yǔqì cí “ne” yǒu yǐxià sì zhǒng yòngfǎ.

Giải thích:Từ ngữ khí cuối câu “呢”có bốn cách dùng như sau

Cách 1:疑问代词(谁,怎么,什么,哪等)+句子其他成分+呢+?/Yíwèn dàicí (shéi, zěnme, shénme, nǎ děng)+jùzi qítā chéngfèn +ne +?

Đại từ nghi vấn(谁,怎么,什么,哪等)+thành phần khác của câu + 呢+?

说明:这种用法里,“呢“常有“奇怪”“不明白”等猜测的语气。/Shuōmíng: Zhè zhǒng yòngfǎ lǐ,“ne “cháng yǒu “qíguài”“bù míngbái” děng cāicè de yǔqì.

Giải thích:Trong cách dùng này “呢” thường có ngữ khí phán đoán kì lạ, không rõ

例1:这个问题怎么回答呢?/Zhège wèntí zěnme huídá ne?

例2:小王到哪里去了呢?/ Xiǎo wáng dào nǎlǐ qùle ne?

2)名词性成分+呢+?        → 怎么样?在哪儿?/Míngcí xìng chéngfèn +ne +? → Zěnme yàng? Zài nǎ’er?

Thành phần có tính danh từ + 呢+?     → Thế nào? ở đâu?

→说明:“呢”在一定的语言环境中,和前边的名词性成分(名词,代词和名词短语等)表示“……在哪儿?“或“……怎么样?”的意思。/“Ne” zài yīdìng de yǔyán huánjìng zhōng, hé qiánbian de míngcí xìng chéngfèn (míngcí, dàicí hé míngcí duǎnyǔ děng) biǎoshì “…… Zài nǎ’er?“Huò “…… Zěnme yàng?” De yìsi.

Giải thích:“呢” trong tình huống ngôn ngữ nhất định sẽ kết hợp cùng với thành phần có tính danh từ đằng trước nó ( danh từ, đại từ, đoản ngữ danh từ…) biểu thị ý ở đâu? hoặc thế nào?

例1:我的自行车呢?       →我的自行车在哪儿?/Wǒ de zìxíngchē ne? →Wǒ de zìxíngchē zài nǎ’er?

例2:开始他不同意,后来呢?→开始他不同意,后来怎么样?/Kāishǐ tā bù tóngyì, hòulái ne?→Kāishǐ tā bù tóngyì, hòulái zěnme yàng?

Giáo trình luyện tập phản xạ tiếng Trung giao tiếp cấp tốc cơ bản theo các mẫu câu giao tiếp bên dưới.

我是越南人 wǒ shì yuènán rén
德国 dé guó
俄国 é guó
法国 fǎ guó
韩国 hánguó
日本 rìběn
英国 yīngguó
人 rén
学习 xuéxí
发音 fāyīn
什么 shénme
这是什么?zhè shì shénme
这是什么书?zhè shì shénme shū
这是汉语书 zhè shì hànyǔ shū
这是英语书 zhè shì yīngyǔ shū
谁 shuí
请问你是谁?qǐng wèn nǐ shì shuí
她是谁?tā shì shuí
她是老师 tā shì lǎoshī
她是汉语老师 tā shì hànyǔ lǎoshī
她是英语老师 tā shì yīngyǔ lǎoshī
那 nà
那是什么?nà shì shénme
那是杂志 nà shì zázhì
那是汉语杂志 nà shì hànyǔ zázhì
那是英语杂志 nà shì yīngyǔ zázhì
那是谁的杂志?nà shì shuí de zázhì
这是我的杂志 zhè shì wǒ de zázhì
中文 zhōngwén
英文 yīngwén
朋友 péngyou
她是我的朋友 tā shì wǒ de péngyou
这是我朋友的书 zhè shì wǒ péngyou de shū
中午 zhōngwǔ
中午你忙吗?zhōngwǔ nǐ máng ma
中午我不太忙 zhōngwǔ wǒ bú tài máng
今天 jīntiān
今天你去哪儿?jīntiān nǐ qù nǎr
今天我去银行取钱 jīntiān wǒ qù yíngháng qǔqián
吃饭 chīfàn
你要去哪儿吃饭?nǐ yào qù nǎr chīfàn
我要去食堂吃饭 wǒ yào qù shítáng chīfàn
你要吃什么?nǐ yào chī shénme
我要吃米饭 wǒ yào chī mǐfàn
个 ge
你要吃几个?nǐ yào chī jǐ ge
鸡蛋 jīdàn
你要吃几个鸡蛋?nǐ yào chī jǐ ge jīdàn
我要吃三个鸡蛋 wǒ yào chī sān ge jīdàn
汤 tāng
鸡蛋汤 jīdàn tāng
一碗鸡蛋汤 yì wǎn jīdàn tāng
啤酒 píjiǔ
你要喝啤酒吗?nǐ yào hē píjiǔ ma
你要喝酒吗?nǐ yào hē jiǔ ma
你要喝茶吗?nǐ yào hē chá ma
这些 zhè xiē
这些是什么?zhè xiē shì shénme
这些人是谁?zhè xiē rén shì shuí
这些人是我的朋友 zhè xiē rén shì wǒ de péngyou
那些 nà xiē
那些人是谁?nà xiē rén shì shuí
一些 yì xiē
饺子 jiǎozi
包子 bāozi
面条 miàntiáo

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề thông dụng

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề phổ biến

Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong bài giảng tiếp theo.

- Advertisement -
5/5 - (6 bình chọn)

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là  Trợ từ ngữ khí“呢“ cuối câu nghi vấn(phần I). Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

说明: 句尾语气词“呢”有以下四种用法。/Shuōmíng, jù wěi yǔqì cí “ne” yǒu yǐxià sì zhǒng yòngfǎ.

Giải thích:Từ ngữ khí cuối câu “呢”có bốn cách dùng như sau

Cách 1:疑问代词(谁,怎么,什么,哪等)+句子其他成分+呢+?/Yíwèn dàicí (shéi, zěnme, shénme, nǎ děng)+jùzi qítā chéngfèn +ne +?

Đại từ nghi vấn(谁,怎么,什么,哪等)+thành phần khác của câu + 呢+?

说明:这种用法里,“呢“常有“奇怪”“不明白”等猜测的语气。/Shuōmíng: Zhè zhǒng yòngfǎ lǐ,“ne “cháng yǒu “qíguài”“bù míngbái” děng cāicè de yǔqì.

Giải thích:Trong cách dùng này “呢” thường có ngữ khí phán đoán kì lạ, không rõ

例1:这个问题怎么回答呢?/Zhège wèntí zěnme huídá ne?

例2:小王到哪里去了呢?/ Xiǎo wáng dào nǎlǐ qùle ne?

2)名词性成分+呢+?        → 怎么样?在哪儿?/Míngcí xìng chéngfèn +ne +? → Zěnme yàng? Zài nǎ’er?

Thành phần có tính danh từ + 呢+?     → Thế nào? ở đâu?

→说明:“呢”在一定的语言环境中,和前边的名词性成分(名词,代词和名词短语等)表示“……在哪儿?“或“……怎么样?”的意思。/“Ne” zài yīdìng de yǔyán huánjìng zhōng, hé qiánbian de míngcí xìng chéngfèn (míngcí, dàicí hé míngcí duǎnyǔ děng) biǎoshì “…… Zài nǎ’er?“Huò “…… Zěnme yàng?” De yìsi.

Giải thích:“呢” trong tình huống ngôn ngữ nhất định sẽ kết hợp cùng với thành phần có tính danh từ đằng trước nó ( danh từ, đại từ, đoản ngữ danh từ…) biểu thị ý ở đâu? hoặc thế nào?

例1:我的自行车呢?       →我的自行车在哪儿?/Wǒ de zìxíngchē ne? →Wǒ de zìxíngchē zài nǎ’er?

例2:开始他不同意,后来呢?→开始他不同意,后来怎么样?/Kāishǐ tā bù tóngyì, hòulái ne?→Kāishǐ tā bù tóngyì, hòulái zěnme yàng?

Giáo trình luyện tập phản xạ tiếng Trung giao tiếp cấp tốc cơ bản theo các mẫu câu giao tiếp bên dưới.

我是越南人 wǒ shì yuènán rén
德国 dé guó
俄国 é guó
法国 fǎ guó
韩国 hánguó
日本 rìběn
英国 yīngguó
人 rén
学习 xuéxí
发音 fāyīn
什么 shénme
这是什么?zhè shì shénme
这是什么书?zhè shì shénme shū
这是汉语书 zhè shì hànyǔ shū
这是英语书 zhè shì yīngyǔ shū
谁 shuí
请问你是谁?qǐng wèn nǐ shì shuí
她是谁?tā shì shuí
她是老师 tā shì lǎoshī
她是汉语老师 tā shì hànyǔ lǎoshī
她是英语老师 tā shì yīngyǔ lǎoshī
那 nà
那是什么?nà shì shénme
那是杂志 nà shì zázhì
那是汉语杂志 nà shì hànyǔ zázhì
那是英语杂志 nà shì yīngyǔ zázhì
那是谁的杂志?nà shì shuí de zázhì
这是我的杂志 zhè shì wǒ de zázhì
中文 zhōngwén
英文 yīngwén
朋友 péngyou
她是我的朋友 tā shì wǒ de péngyou
这是我朋友的书 zhè shì wǒ péngyou de shū
中午 zhōngwǔ
中午你忙吗?zhōngwǔ nǐ máng ma
中午我不太忙 zhōngwǔ wǒ bú tài máng
今天 jīntiān
今天你去哪儿?jīntiān nǐ qù nǎr
今天我去银行取钱 jīntiān wǒ qù yíngháng qǔqián
吃饭 chīfàn
你要去哪儿吃饭?nǐ yào qù nǎr chīfàn
我要去食堂吃饭 wǒ yào qù shítáng chīfàn
你要吃什么?nǐ yào chī shénme
我要吃米饭 wǒ yào chī mǐfàn
个 ge
你要吃几个?nǐ yào chī jǐ ge
鸡蛋 jīdàn
你要吃几个鸡蛋?nǐ yào chī jǐ ge jīdàn
我要吃三个鸡蛋 wǒ yào chī sān ge jīdàn
汤 tāng
鸡蛋汤 jīdàn tāng
一碗鸡蛋汤 yì wǎn jīdàn tāng
啤酒 píjiǔ
你要喝啤酒吗?nǐ yào hē píjiǔ ma
你要喝酒吗?nǐ yào hē jiǔ ma
你要喝茶吗?nǐ yào hē chá ma
这些 zhè xiē
这些是什么?zhè xiē shì shénme
这些人是谁?zhè xiē rén shì shuí
这些人是我的朋友 zhè xiē rén shì wǒ de péngyou
那些 nà xiē
那些人是谁?nà xiē rén shì shuí
一些 yì xiē
饺子 jiǎozi
包子 bāozi
面条 miàntiáo

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề thông dụng

WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề phổ biến

Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong bài giảng tiếp theo.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY