Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2024
Trang chủKhóa học - Học phíWEB học tiếng Trung online miễn phí bài 7

WEB học tiếng Trung online miễn phí bài 7

- Advertisement -
5/5 - (9 bình chọn)

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là  Trợ từ ngữ khí“呢“ cuối câu nghi vấn(phần II). Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

3)(是)A(呢),还是B+呢+ ?/(Shì)A(ne), háishì B+ne +?

说明:“呢“可以用在选择疑问句句尾,使语气委婉缓和/:“Ne “kěyǐ yòng zài xuǎnzé yíwènjù jù wěi, shǐ yǔqì wěiwǎn huǎnhé

Giải thích:”呢“ có thể dùng ở cuối câu nghi vấn lựa chọn, khiến cho ngữ khí uyển chuyển êm dịu

例1:是你去呢,还是我去呢?/Shì nǐ qù ne, háishì wǒ qù ne?

例2:你喜欢白酒还是啤酒呢?/Nǐ xǐhuān báijiǔ háishì píjiǔ ne?

4) A不/没A+呢+?/A bù/méi A+ne +?

说明:”呢”还可用在正反疑问句句尾,表示不肯定的语气。/” Ne” hái kěyòng zài zhèng fǎn yíwènjù jù wěi, biǎoshì bù kěndìng de yǔqì.

Giải thích:“呢” còn có thể dùng ở cuối câu nghi vấn chính phản biểu thị ngữ khí không quả quyết

例1:我得去商店,你去不去呢?/Wǒ dé qù shāngdiàn, nǐ qù bù qù ne?

例2,我昨天来了,他来没来呢?/wǒ zuótiān láile, tā lái méi lái ne?

Kỹ năng phản xạ tiếng Trung giao tiếp rất quan trọng, các bạn cùng Thầy Vũ luyện tập Nghe Nói cấp tốc cơ bản tiếng Trung giao tiếp nào.

21 二十一
36 三十六
49 四十九
54 五十四
72 七十二
81 八十一
86 八十六
99 九十九
给 gěi
你给我吧 nǐ gěi wǒ ba
你给我钱吧 nǐ gěi wǒ qián ba
找 zhǎo
你要找谁?nǐ yào zhǎo shuí
我要找老师 wǒ yào zhǎo lǎoshī
我找给你三块钱 wǒ zhǎo gěi nǐ sān kuài qián

你家有网吗?nǐ jiā yǒu wǎng ma
我家没有网 wǒ jiā méiyǒu wǎng
上网 shàng wǎng
你常常上网吗?nǐ cháng cháng shàng wǎng ma
你常常上网做什么?nǐ cháng cháng shàng wǎng zuò shénme
查 chá
你要查什么?nǐ yào chá shénme
资料 zīliào
查资料 chá zīliào
我常常上网查资料 wǒ cháng cháng shàng wǎng chá zīliào
你要查什么资料?nǐ yào chá shénme zīliào
总是 zǒng shì
晚上我总是在家工作 wǎnshàng wǒ zǒngshì zài jiā gōngzuò
安静 ānjìng
我的房间很安静 wǒ de fángjiān hěn ānjìng
她的房间不太安静 tā de fángjiān bú tài ānjìng
晚上 wǎnshang
上午 shàngwǔ
中午 zhōngwǔ
下午 xiàwǔ
晚上 wǎnshang
复习 fùxí
晚上我常常复习汉语 wǎnshang wǒ cháng cháng fùxí hànyǔ
课文 kèwén
今天课文很容易 jīntiān kèwén hěn róngyì
预习 yù xí
预习课文 yùxí kèwén
晚上我常常在家复习课文 wǎnshang wǒ cháng cháng zài jiā fùxí kèwén
生词 shēngcí

WEB học tiếng Trung online miễn phí thông dụng nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí mới nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí cơ bản nhất

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của trung tâm ChineMaster trong những video bài học online miễn phí tiếp theo của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé! Hẹn gặp lại các bạn học viên trong buổi học sau!

- Advertisement -
5/5 - (9 bình chọn)

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là  Trợ từ ngữ khí“呢“ cuối câu nghi vấn(phần II). Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

3)(是)A(呢),还是B+呢+ ?/(Shì)A(ne), háishì B+ne +?

说明:“呢“可以用在选择疑问句句尾,使语气委婉缓和/:“Ne “kěyǐ yòng zài xuǎnzé yíwènjù jù wěi, shǐ yǔqì wěiwǎn huǎnhé

Giải thích:”呢“ có thể dùng ở cuối câu nghi vấn lựa chọn, khiến cho ngữ khí uyển chuyển êm dịu

例1:是你去呢,还是我去呢?/Shì nǐ qù ne, háishì wǒ qù ne?

例2:你喜欢白酒还是啤酒呢?/Nǐ xǐhuān báijiǔ háishì píjiǔ ne?

4) A不/没A+呢+?/A bù/méi A+ne +?

说明:”呢”还可用在正反疑问句句尾,表示不肯定的语气。/” Ne” hái kěyòng zài zhèng fǎn yíwènjù jù wěi, biǎoshì bù kěndìng de yǔqì.

Giải thích:“呢” còn có thể dùng ở cuối câu nghi vấn chính phản biểu thị ngữ khí không quả quyết

例1:我得去商店,你去不去呢?/Wǒ dé qù shāngdiàn, nǐ qù bù qù ne?

例2,我昨天来了,他来没来呢?/wǒ zuótiān láile, tā lái méi lái ne?

Kỹ năng phản xạ tiếng Trung giao tiếp rất quan trọng, các bạn cùng Thầy Vũ luyện tập Nghe Nói cấp tốc cơ bản tiếng Trung giao tiếp nào.

21 二十一
36 三十六
49 四十九
54 五十四
72 七十二
81 八十一
86 八十六
99 九十九
给 gěi
你给我吧 nǐ gěi wǒ ba
你给我钱吧 nǐ gěi wǒ qián ba
找 zhǎo
你要找谁?nǐ yào zhǎo shuí
我要找老师 wǒ yào zhǎo lǎoshī
我找给你三块钱 wǒ zhǎo gěi nǐ sān kuài qián

你家有网吗?nǐ jiā yǒu wǎng ma
我家没有网 wǒ jiā méiyǒu wǎng
上网 shàng wǎng
你常常上网吗?nǐ cháng cháng shàng wǎng ma
你常常上网做什么?nǐ cháng cháng shàng wǎng zuò shénme
查 chá
你要查什么?nǐ yào chá shénme
资料 zīliào
查资料 chá zīliào
我常常上网查资料 wǒ cháng cháng shàng wǎng chá zīliào
你要查什么资料?nǐ yào chá shénme zīliào
总是 zǒng shì
晚上我总是在家工作 wǎnshàng wǒ zǒngshì zài jiā gōngzuò
安静 ānjìng
我的房间很安静 wǒ de fángjiān hěn ānjìng
她的房间不太安静 tā de fángjiān bú tài ānjìng
晚上 wǎnshang
上午 shàngwǔ
中午 zhōngwǔ
下午 xiàwǔ
晚上 wǎnshang
复习 fùxí
晚上我常常复习汉语 wǎnshang wǒ cháng cháng fùxí hànyǔ
课文 kèwén
今天课文很容易 jīntiān kèwén hěn róngyì
预习 yù xí
预习课文 yùxí kèwén
晚上我常常在家复习课文 wǎnshang wǒ cháng cháng zài jiā fùxí kèwén
生词 shēngcí

WEB học tiếng Trung online miễn phí thông dụng nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí mới nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí cơ bản nhất

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của trung tâm ChineMaster trong những video bài học online miễn phí tiếp theo của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé! Hẹn gặp lại các bạn học viên trong buổi học sau!

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY