Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 7

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM tài liệu học tiếng Trung bổ ích do Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn

0
910
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 7 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 7 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Đánh giá post

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 cùng Thầy Vũ

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 7, để giúp các bạn có được những kiến thức bổ ích nhằm đem đến những hiệu quả trong quá trình học tiếng Trung, hôm nay Thầy Vũ cung cấp cho các bạn toàn bộ những mẫu câu thông dụng trong đời sống thường ngày. Các bạn có thể dựa vào đó áp dụng vào trong giao tiếp, bài giảng rất dễ học và cần thiết. Mỗi bài giảng đều được Thầy Vũ đăng tải miễn phí trên website, các bạn hãy chú ý theo dõi mỗi ngày nhé.

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo chuyên đề HSK do Thầy Vũ biên soạn ở link cụ thể bên dưới, toàn bộ hoàn toàn miễn phí các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Thi thử HSK online TiengTrungHSK miễn phí

Các bạn học viên còn có thể thông qua Skype để tìm kiếm những nội dung bài giảng một cách dễ dàng, chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy ấn vào để tham khảo nhé.

Tự học tiếng Trung online thông qua Skype

Khi bắt đầu học tiếng Trung nhận biết mặt chữ Hán là một điều vô cùng quan trọng, các bạn hãy dowload miễn phí bộ gõ SoGou để vừa sử dụng vừa áp dụng vào học tập nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin

Nếu các bạn đang muốn tìm kiếm khóa học của trung tâm ChineMaster thì có thể xem chi tiết theo thông tin ở link bên dưới.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Nội dung tất cả các bài giảng về chuyên đề thương mại được Thầy Vũ cập nhật cụ thể ở link bên dưới, các bạn hãy chú ý theo dõi và luyện tập nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Trước khi vào bài mới chúng ta hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 6

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 7

Tài liệu học tiếng Trung miễn phí trung tâm ChineMaster Thầy Vũ

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 7 tiếp tục chương trình đào tạo lớp học tiếng Trung giao tiếp online của Thầy Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM.

不值得:下岗工人回避免费职业教育

在Covid-19大流行期间失业的工人表示,提供的免费职业教育并不能帮助他们找到新的工作。
尽管大流行导致失业率上升,人们正在寻找工作,但参加了政府的免费职业教育计划的工人表示,这种计划无效且浪费时间。

支付社会保险的员工有资格免费接受职业培训和职业咨询。每个月,参加该计划的学生可获得100万越南盾(43.42美元)的职业培训,为期不超过6个月。这旨在帮助失去工作的人们获得转行所需的技能。

22岁的Vu Thanh Ha于3月底前往胡志明市就业服务中心完成手续并获得失业救济。在南部省份平阳省的一家工厂工作了四年后,她决定于去年年底辞职,去该市寻找新的工作机会。一旦她完成了所有文书工作,就业服务中心就推荐了一些职业,例如裁缝和做饭。

Vu Thanh Ha向胡志明市就业服务中心提交了领取失业津贴的文件。

由于对所提供的课程不感兴趣,Ha最终用她积saved下来的大约2000万越南盾(868美元)的钱来学习专业摄影。

拒绝提供免费的职业教育似乎是规则,而不是例外。全国成千上万的失业者选择不参加免费的职业培训课程。

HCMC去年有195,000多人获得失业救济,但注册职业培训的人不到7,000。在平阳省,在102,000名登记的失业者中,只有3,000名对职业培训感兴趣。

根据国家社会保险局的数据,在全国超过一百万的人获得失业救济的人中,只有1.6万人说他们需要职业培训来改变自己的职业道路。

劳工,伤残和社会事务部国家就业中心主任恩戈·轩里乌(Ngo Xuan Lieu)承认,免费职业培训计划未能使下岗工人产生兴趣。

他为此提出了几个理由。一些机构正在教授不需要的技能。此外,大多数失业者都是技术不熟练的工人,生活困难,因此,当他们失业时,他们将重点放在获得失业救济金上,而不是职业培训上。

不够吸引人

HCMC工作服务中心主任Le Thi Kieu Phuong说,每月最多100万越南盾的职业培训支持水平(最多六个月)不足以吸引人们参加该计划。

此外,许多职业学校的设施较差,没有太多选择。更糟糕的是,他们没有提供与当前劳动力市场需求相匹配的培训。

包括下岗工人在内的学生在胡志明市就业服务中心参加职业培训班。

从招聘者的角度来看,胡志明市胡志明市Phong Phu国际股份公司副总裁Nguyen Thi Lien表示,所提供的培训是基础培训。

她说,与在职业培训学校相比,工人在工作上学到的东西更多,因此,提高他们的技能的课程就不会出现了。

三星公司在星期四高科技园区的人力资源总监Kieu Ngoc Hoa表示,为了使职业培训有效,有必要在就业服务中心和企业之间建立更好的合作关系。

员工无需在指定的职业培训中心学习,而可以直接在需要工人的企业中培训现代设备和机器。完成课程后,企业可以吸收合格的学生。

改良版
根据最近的一项政府决定,从5月15日开始,对失业者的职业培训支持将从每月100万越南盾增加到150万越南盾。

对于接受培训少于三个月的人员,支持水平将根据职业学校的学费和实际学习时间来计算,每门课程的费用不超过450万越南盾(195.44美元)。对于3-6个月的学习者,支持水平将按月,学费和实际学徒时间计算,每月不超过VND1.5(65美元)。

劳工,伤残和社会事务部表示,新计划将有助于抑制当前的失业率,因为大多数非熟练工人希望尽快返回市场。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 7

Bù zhídé: Xiàgǎng gōngrén huíbì miǎnfèi zhíyè jiàoyù

zài Covid-19 dà liúxíng qíjiān shīyè de gōngrén biǎoshì, tígōng de miǎnfèi zhíyè jiàoyù bìng bùnéng bāngzhù tāmen zhǎodào xīn de gōngzuò.
Jǐnguǎn dà liúxíng dǎozhì shīyè lǜ shàngshēng, rénmen zhèngzài xúnzhǎo gōngzuò, dàn cānjiāle zhèngfǔ de miǎnfèi zhíyè jiàoyù jìhuà de gōngrén biǎoshì, zhè zhǒng jìhuà wúxiào qiě làngfèi shíjiān.

Zhīfù shèhuì bǎoxiǎn de yuángōng yǒu zīgé miǎnfèi jiēshòu zhíyè péixùn hé zhíyè zīxún. Měi gè yuè, cānjiā gāi jìhuà de xuéshēng kě huòdé 100 wàn yuènán dùn (43.42 Měiyuán) de zhíyè péixùn, wéiqí bù chāoguò 6 gè yuè. Zhè zhǐ zài bāngzhù shīqù gōngzuò de rénmen huòdé zhuǎnháng suǒ xū de jìnéng.

22 Suì de Vu Thanh Ha yú 3 yuèdǐ qiánwǎng húzhìmíng shì jiùyè fúwù zhōngxīn wánchéng shǒuxù bìng huòdé shīyè jiùjì. Zài nánbù shěngfèn píngyáng shěng de yījiā gōngchǎng gōngzuòle sì nián hòu, tā juédìng yú qùnián niándǐ cízhí, qù gāi shì xúnzhǎo xīn de gōngzuò jīhuì. Yīdàn tā wánchéngle suǒyǒu wénshū gōngzuò, jiùyè fúwù zhōngxīn jiù tuījiànle yīxiē zhíyè, lìrú cáiféng hézuò fàn.

Vu Thanh Ha xiàng húzhìmíng shì jiùyè fúwù zhōngxīn tíjiāole lǐngqǔ shīyè jīntiē de wénjiàn.

Yóuyú duì suǒ tígōng de kèchéng bùgǎn xìngqù,Ha zuìzhōng yòng tā jī saved xiàlái de dàyuē 2000 wàn yuènán dùn (868 měiyuán) de qián lái xuéxí zhuānyè shèyǐng.

Jùjué tígōng miǎnfèi de zhíyè jiàoyù sìhū shì guīzé, ér bùshì lìwài. Quánguó chéng qiān shàng wàn de shīyè zhě xuǎn zhái bu cānjiā miǎnfèi de zhíyè péixùn kèchéng.

HCMC qùnián yǒu 195,000 duō rén huòdé shīyè jiùjì, dàn zhùcè zhíyè péixùn de rén bù dào 7,000. Zài píngyáng shěng, zài 102,000 míng dēngjì de shīyè zhě zhōng, zhǐyǒu 3,000 míng duì zhíyè péixùn gǎn xìngqù.

Gēnjù guójiā shèhuì bǎoxiǎn jú de shùjù, zài quánguó chāoguò yībǎi wàn de rén huòdé shīyè jiùjì de rén zhōng, zhǐyǒu 1.6 Wàn rén shuō tāmen xūyào zhíyè péixùn lái gǎibiàn zìjǐ de zhíyè dàolù.

Láogōng, shāng cán hé shèhuì shìwù bù guójiā jiùyè zhōngxīn zhǔrèn ēn gē·xuān lǐ wū (Ngo Xuan Lieu) chéngrèn, miǎnfèi zhíyè péixùn jìhuà wèi néng shǐ xiàgǎng gōngrén chǎnshēng xìngqù.

Tā wèi cǐ tíchūle jǐ gè lǐyóu. Yīxiē jīgòu zhèngzài jiàoshòu bù xūyào de jìnéng. Cǐwài, dà duōshù shīyè zhě dōu shì jìshù bù shúliàn de gōngrén, shēnghuó kùnnán, yīncǐ, dāng tāmen shīyè shí, tāmen jiāng zhòngdiǎn fàng zài huòdé shīyè jiùjì jīn shàng, ér bùshì zhíyè péixùn shàng.

Bùgòu xīyǐn rén

HCMC gōngzuò fúwù zhōngxīn zhǔrèn Le Thi Kieu Phuong shuō, měi yuè zuìduō 100 wàn yuènán dùn de zhíyè péixùn zhīchí shuǐpíng (zuìduō liù gè yuè) bùzú yǐ xīyǐn rénmen cānjiā gāi jìhuà.

Cǐwài, xǔduō zhíyè xuéxiào de shèshī jiào chà, méiyǒu tài duō xuǎnzé. Gèng zāogāo de shì, tāmen méiyǒu tígōng yǔ dāngqián láodònglì shìchǎng xūqiú xiāng pǐpèi de péixùn.

Bāokuò xiàgǎng gōngrén zài nèi de xuéshēng zài húzhìmíng shì jiùyè fúwù zhōngxīn cān jiā zhíyè péixùn bān.

Cóng zhāopìn zhě de jiǎodù lái kàn, húzhìmíng shì húzhìmíng shì Phong Phu guójì gǔfèn gōngsī fù zǒngcái Nguyen Thi Lien biǎoshì, suǒ tígōng de péixùn shì jīchǔ péixùn.

Tā shuō, yǔ zài zhíyè péixùn xuéxiào xiāng bǐ, gōngrén zài gōngzuò shàngxué dào de dōngxī gèng duō, yīncǐ, tígāo tāmen de jìnéng de kèchéng jiù bù huì chūxiànle.

Sānxīng gōngsī zài xīngqísì gāo kējì yuánqū de rénlì zīyuán zǒngjiān Kieu Ngoc Hoa biǎoshì, wèile shǐ zhíyè péixùn yǒuxiào, yǒu bìyào zài jiùyè fúwù zhōngxīn hé qǐyè zhī jiān jiànlì gèng hǎo de hé zuò guānxì.

Yuángōng wúxū zài zhǐdìng de zhíyè péixùn zhōngxīn xuéxí, ér kěyǐ zhíjiē zài xūyào gōngrén de qǐyè zhōng péixùn xiàndài shèbèi hé jīqì. Wánchéng kèchéng hòu, qǐyè kěyǐ xīshōu hégé de xuéshēng.

Gǎiliáng bǎn
gēnjù zuìjìn de yī xiàng zhèngfǔ juédìng, cóng 5 yuè 15 rì kāishǐ, duì shīyè zhě de zhíyè péixùn zhīchí jiāng cóng měi yuè 100 wàn yuènán dùn zēngjiā dào 150 wàn yuènán dùn.

Duìyú jiēshòu péixùn shǎo yú sān gè yuè de rényuán, zhīchí shuǐpíng jiāng gēnjù zhíyè xuéxiào de xuéfèi hé shíjì xuéxí shíjiān lái jìsuàn, měi mén kèchéng de fèiyòng bù chāoguò 450 wàn yuènán dùn (195.44 Měiyuán). Duìyú 3-6 gè yuè de xuéxí zhě, zhīchí shuǐpíng jiāng àn yuè, xuéfèi hé shíjì xuétú shí jiàn jìsuàn, měi yuè bù chāoguò VND1.5(65 Měiyuán).

Láogōng, shāng cán hé shèhuì shìwù bù biǎoshì, xīn jìhuà jiāng yǒu zhù yú yìzhì dāngqián de shīyè lǜ, yīn wéi dà duōshù fēi shúliàn gōngrén xīwàng jǐnkuài fǎnhuí shìchǎng.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập hôm nay lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 7

Không đáng: công nhân bị sa thải bỏ học nghề miễn phí

Người lao động mất việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nói rằng chương trình giáo dục nghề nghiệp miễn phí không giúp họ tìm được việc làm mới.
Mặc dù đại dịch đã khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và mọi người đang tìm kiếm việc làm, nhưng những người lao động đã tham gia chương trình giáo dục nghề nghiệp miễn phí của chính phủ cho rằng chương trình này không hiệu quả và lãng phí thời gian.

Người lao động đóng BHXH được học nghề, tư vấn hướng nghiệp miễn phí. Mỗi tháng, sinh viên đăng ký tham gia chương trình được hỗ trợ 1 triệu đồng (43,42 USD) để học nghề không quá sáu tháng. Điều này nhằm mục đích giúp những người đã mất việc có được các kỹ năng cần thiết để chuyển đổi nghề nghiệp.

Vũ Thanh Hà, 22 tuổi, đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM vào cuối tháng 3 để làm thủ tục và tiếp cận trợ cấp thất nghiệp. Sau 4 năm làm việc tại một nhà máy ở phía nam tỉnh Bình Dương, cuối năm ngoái, cô quyết định nghỉ việc và lên thành phố tìm cơ hội việc làm mới. Sau khi cô hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ, trung tâm dịch vụ việc làm đã giới thiệu một số nghề như cắt may và nấu ăn.

Vũ Thanh Hà nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Không quan tâm đến chương trình học được cung cấp, Hà cuối cùng sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm được, khoảng 20 triệu đồng (868 USD), để học nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Từ chối chương trình giáo dục nghề nghiệp miễn phí dường như là quy luật hơn là ngoại lệ. Hàng trăm nghìn người lao động thất nghiệp trên khắp cả nước đang lựa chọn không tham gia các khóa đào tạo nghề miễn phí.

Năm ngoái, TP HCM có hơn 195.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng chưa đến 7.000 người đăng ký học nghề. Tại Bình Dương, chỉ có 3.000 trong số 102.000 người đăng ký thất nghiệp có nguyện vọng học nghề.

Theo số liệu của BHXH cả nước, trong số hơn một triệu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước, chỉ có 16.000 người cho biết họ cần học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp.

Ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về việc làm thuộc Bộ LĐ-TB & XH, thừa nhận chương trình dạy nghề miễn phí không thu hút được lao động bị sa thải.

Ông đã đưa ra một số lý do cho điều này. Một số cơ sở đang dạy các kỹ năng mà không có nhu cầu. Ngoài ra, hầu hết những người thất nghiệp là lao động phổ thông, cuộc sống khó khăn nên khi mất việc làm, họ tập trung vào việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, chứ không phải học nghề.

Không đủ hấp dẫn

Bà Lê Thị Kiều Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM, cho rằng mức hỗ trợ học nghề 1 triệu đồng / tháng trong thời gian tối đa 6 tháng chưa đủ hấp dẫn người đăng ký tham gia chương trình.

Hơn nữa, nhiều trường dạy nghề có cơ sở vật chất nghèo nàn và không có nhiều sự lựa chọn. Tệ hơn nữa, họ không cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện tại.

Học viên, kể cả lao động bị sa thải, tham gia lớp học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía nhà tuyển dụng, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú, TP. Thủ Đức, cho biết, chương trình đào tạo được đưa ra là cơ bản.

Bà cho biết người lao động học tại nơi làm việc nhiều hơn ở trường đào tạo nghề, vì vậy câu hỏi về các khóa học nâng cao kỹ năng của họ không nảy sinh.

Bà Kiều Ngọc Hoa, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Samsung tại Khu công nghệ cao Thủ Đức cho rằng, để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả, cần có sự hợp tác tốt hơn giữa các trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp.

Thay vì học tại các trung tâm dạy nghề được chỉ định, người lao động được đào tạo trên các thiết bị, máy móc hiện đại trực tiếp tại doanh nghiệp cần lao động. Sau khi hoàn thành một khóa học, doanh nghiệp có thể tiếp thu những học viên có năng lực.

Phiên bản cải tiến
Theo một quyết định gần đây của chính phủ, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, hỗ trợ đào tạo nghề cho những người mất việc làm sẽ được tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng / tháng.

Đối với những người tham gia khóa đào tạo dưới ba tháng, mức hỗ trợ sẽ được tính theo học phí của trường dạy nghề và thời gian học thực tế, tối đa không quá 4,5 triệu đồng (195,44 USD) mỗi khóa học. Đối với người học từ 3-6 tháng, mức hỗ trợ sẽ được tính theo tháng, học phí và thời gian học nghề thực tế không quá 1,5 đồng ($ 65) một tháng.

Theo Bộ LĐ-TB & XH, Đề án mới sẽ giúp hạn chế tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vì hầu hết lao động phổ thông muốn quay trở lại thị trường càng sớm càng tốt.

Toàn bộ bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn hãy chú ý theo dõi những bài giảng trên website hoctiengtrung.tv để trau dồi thật nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân nhé, hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.