Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

Học tiếng Trung online uy tín chất lượng qua bài giảng luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

0
954
Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4 - Download bộ gõ tiếng Trung - Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ ChineMaster
Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4 - Download bộ gõ tiếng Trung - Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên học tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất. Đây là một trong những tài liệu học tiếng Trung miễn phí cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng Trung trên máy tính, từ đó nâng cao khả năng dịch văn bản tiếng Trung sang tiếng Việt và nâng cao kỹ năng làm bài tập luyện dịch tiếng Trung.

Đầu tiên các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ở ngay bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài học này – Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

Học tiếng Trung Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

Nội dung chi tiết bài giảng Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

接种Covid-19疫苗的猴子得到严格护理

接受Covid-19试验疫苗的猴子将受到密切监视,直到1月,即从接种疫苗后四个月。

星期二上午10点,在北部省广宁省的Reu岛上,疫苗和生物制品研究与生产中心(Polyvac)的动物农场负责人Vu Cong Long打开了圈养区域,以喂养混合了猴子的糙米用黑豆和花生吃午餐。

当他捡起几米饭并放入一个槽中时,他说:“这种饮食非常特别。”

食物必须干净,并且不包含农药或化学残留物。猴子每天除了水果和甘蔗外还吃两餐,以帮助它们多吃和吸收。

雷乌岛(Reu Island)拥有1000多只猕猴,其中12只被选为河内第一疫苗和生物生产公司(Vabiotech)生产的疫苗的试验对象。

他们的年龄为三到五岁,没有结核病或艾滋病毒之类的疾病,只能关在笼子里。

第一批六只猴子于10月27日接种了疫苗,两个月后,它们全部健康。其余的在12月初接种了疫苗。

选择猕猴进行研究是因为它们的病原体较少,在接种疫苗前将12只猕猴关在笼子里一个月,以确保它们没有疾病。

他们所接触的人数有限,以减少感染感染的风险。

每天早上,工作人员会检查他们的体温,眼睛是否明亮以及是否活跃。

如果有任何疾病迹象,他们会检查可能的原因并将其记录在笔记本中,以报告给疫苗生产商和研究人员。

接种疫苗一周后是猴子可能出现副作用的关键时间。

它需要两三个人按住一只猴子来检查温度和注射部位是否肿胀或充血。

“幸运的是,这些猴子都很健康,仍然可以战斗或攻击,”实验室工作人员范咸泰说。

长说:“我们还没有看到任何猴子出现异常迹象。”

四个月后,如果猴子没有异常体征或发烧,并且正常进食,研究人员将检查其器官是否有内部损伤。

如果所有结果均可接受,则将开始进行人体试验的批准过程。

Long饲养和照顾猴子已有30多年的历史了,Long还没有发现任何疫苗会引起副作用。

Vabiotech是继Nanogen之后在岛上的猴子身上测试的第二种Covid-19疫苗,到目前为止都进展顺利。

上周,Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC开始对三名志愿者进行人体试验,他们在服用25mg剂量后处于稳定状态。

周二,另有17人接受了相同剂量,卫生官员对这种疫苗寄予厚望。

Polyvac和疫苗与医学生物学研究所(Ivac)也在研究疫苗。

预计IVAC和Vabiotech的产品将于2021年初进入人体试验。

越南还计划进口疫苗。

全球共有11种疫苗进入了三期临床试验。

到目前为止,越南是东南亚为数不多的生产Covid-19疫苗的国家之一。

由于采取了快速,严格的检疫和追踪措施,该国设法将9600万人的病例数降至1,420例,将死亡人数降至35例。

Phiên âm tiếng Trung Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

Jiēzhǒng Covid-19 yìmiáo de hóuzi dédào yángé hùlǐ

jiēshòu Covid-19 shìyàn yìmiáo de hóuzi jiāng shòudào mìqiè jiānshì, zhídào 1 yuè, jí cóng jiēzhǒng yìmiáo hòu sì gè yuè.

Xīngqí’èr shàngwǔ 10 diǎn, zài běibù shěng guǎng níng shěng de Reu dǎo shàng, yìmiáo hé shēngwù zhìpǐn yánjiū yǔ shēngchǎn zhōngxīn (Polyvac) de dòngwù nóngchǎng fùzé rén Vu Cong Long dǎkāile juànyǎng qūyù, yǐ wèiyǎng hùnhéle hóuzi de cāomǐ yòng hēidòu hé huāshēng chī wǔcān.

Dāng tā jiǎn qǐ jǐ mǐfàn bìng fàng rù yīgè cáo zhòng shí, tā shuō:“Zhè zhǒng yǐnshí fēicháng tèbié.”

Shíwù bìxū gānjìng, bìngqiě bù bāohán nóngyào huò huàxué cánliú wù. Hóuzi měitiān chúle shuǐguǒ hé gānzhè wài hái chī liǎng cān, yǐ bāngzhù tāmen duō chī hé xīshōu.

Léi wū dǎo (Reu Island) yǒngyǒu 1000 duō zhǐ míhóu, qízhōng 12 zhǐ bèi xuǎn wèi hénèi dì yī yìmiáo hé shēngwù shēngchǎn gōngsī (Vabiotech) shēngchǎn de yìmiáo de shìyàn duìxiàng.

Tāmen de niánlíng wèi sān dào wǔ suì, méiyǒu jiéhébìng huò àizī bìngdú zhī lèi de jíbìng, zhǐ néng guān zài lóngzi lǐ.

Dì yī pī liù zhǐ hóuzi yú 10 yuè 27 rì jiēzhǒngle yìmiáo, liǎng gè yuè hòu, tāmen quánbù jiànkāng. Qíyú de zài 12 yuèchū jiēzhǒngle yìmiáo.

Xuǎnzé míhóu jìnxíng yánjiū shì yīnwèi tāmen de bìngyuántǐ jiào shǎo, zài jiēzhǒng yìmiáo qián jiāng 12 zhǐ míhóu guān zài lóngzi lǐ yīgè yuè, yǐ quèbǎo tāmen méiyǒu jíbìng.

Tāmen suǒ jiēchù de rénshù yǒuxiàn, yǐ jiǎnshǎo gǎnrǎn gǎnrǎn de fēngxiǎn.

Měitiān zǎoshang, gōngzuò rényuán huì jiǎnchá tāmen de tǐwēn, yǎnjīng shìfǒu míngliàng yǐjí shìfǒu huóyuè.

Rúguǒ yǒu rènhé jíbìng jīxiàng, tāmen huì jiǎnchá kěnéng de yuányīn bìng jiāng qí jìlù zài bǐjìběn zhōng, yǐ bàogào gěi yìmiáo shēngchǎn shāng hé yánjiū rényuán.

Jiēzhǒng yìmiáo yīzhōu hòu shì hóu zǐ kěnéng chūxiàn fùzuòyòng de guānjiàn shíjiān.

Tā xūyào liǎng sān gèrén àn zhù yī zhǐ hóuzi lái jiǎnchá wēndù hé zhùshè bùwèi shìfǒu zhǒngzhàng huò chōngxuè.

“Xìngyùn de shì, zhèxiē hóuzi dōu hěn jiànkāng, réngrán kěyǐ zhàndòu huò gōngjí,” shíyàn shì gōngzuò rényuán fànxiántài shuō.

Zhǎng shuō:“Wǒmen hái méiyǒu kàn dào rènhé hóu zǐ chūxiàn yìcháng jīxiàng.”

Sì gè yuè hòu, rúguǒ hóuzi méiyǒu yìcháng tǐzhēng huò fāshāo, bìngqiě zhèngcháng jìnshí, yánjiū rényuán jiāng jiǎnchá qí qìguān shìfǒu yǒu nèibù sǔnshāng.

Rúguǒ suǒyǒu jiéguǒ jūn kě jiēshòu, zé jiāng kāishǐ jìnxíng réntǐ shìyàn de pīzhǔn guòchéng.

Long sìyǎng hé zhàogù hóuzi yǐ yǒu 30 duōnián de lìshǐle,Long hái méiyǒu fāxiàn rènhé yìmiáo huì yǐnqǐ fùzuòyòng.

Vabiotech shì jì Nanogen zhīhòu zài dǎo shàng de hóuzi shēnshang cèshì de dì èr zhǒng Covid-19 yìmiáo, dào mùqián wéizhǐ dōu jìnzhǎn shùnlì.

Shàng zhōu,Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC kāishǐ duì sān míng zhìyuàn zhě jìnxíng réntǐ shìyàn, tāmen zài fúyòng 25mg jìliàng hòu chǔyú wěndìng zhuàngtài.

Zhōu’èr, lìng yǒu 17 rén jiēshòule xiāngtóng jìliàng, wèishēng guānyuán duì zhè zhǒng yìmiáo jìyǔ hòuwàng.

Polyvac hé yìmiáo yǔ yīxué shēngwù xué yánjiū suǒ (Ivac) yě zài yánjiū yìmiáo.

Yùjì IVAC hé Vabiotech de chǎnpǐn jiāng yú 2021 niánchū jìnrù réntǐ shìyàn.

Yuènán hái jìhuà jìnkǒu yìmiáo.

Quánqiú gòngyǒu 11 zhǒng yìmiáo jìnrùle sān qī línchuáng shìyàn.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán shì dōngnányà wéi shǔ bù duō de shēngchǎn Covid-19 yìmiáo de guójiā zhī yī.

Yóuyú cǎiqǔle kuàisù, yángé de jiǎnyì hé zhuīzōng cuòshī, gāi guó shèfǎ jiāng 9600 wàn rén de bìnglì shù jiàng zhì 1,420 lì, jiàng sǐwáng rénshù jiàng zhì 35 lì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4

Những con khỉ được tiêm vắc xin Covid-19 được chăm sóc nghiêm ngặt

Những con khỉ được tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm sẽ được theo dõi chặt chẽ cho đến tháng Giêng, hoặc bốn tháng kể từ thời điểm tiêm chủng.

10h sáng thứ Ba trên đảo Rều ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh, anh Vũ Công Long, chủ trại chăn nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất vắc xin và sinh phẩm (Polyvac), đã mở khóa khu nuôi nhốt khỉ để cho khỉ ăn hỗn hợp gạo lứt. với đậu đen và đậu phộng cho bữa trưa.

Khi nhặt từng nắm gạo bỏ vào máng, anh nói: “Chế độ ăn này rất đặc biệt”.

Thực phẩm phải sạch, không tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Mỗi ngày khỉ ăn hai bữa ngoài trái cây và mía để giúp chúng ăn nhiều hơn và hấp thụ tốt hơn.

Đảo Reu là nơi sinh sống của hơn 1.000 con khỉ đuôi dài và 12 con trong số đó đã được chọn để thử nghiệm vắc xin do Công ty sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 Hà Nội (Vabiotech) sản xuất.

Chúng có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, không mắc các bệnh như lao hoặc HIV và ở trong chuồng cá thể.

Đợt đầu tiên gồm 6 con khỉ được tiêm phòng vào ngày 27 tháng 10 và sau hai tháng tất cả đều khỏe mạnh. Số còn lại đã được tiêm phòng vào đầu tháng 12.

Khỉ Rhesus được chọn để nghiên cứu vì chúng có ít mầm bệnh hơn, và trước khi được tiêm phòng, 12 con đã được nhốt trong lồng một tháng để đảm bảo chúng không bị dịch bệnh.

Số lượng người mà họ tiếp xúc được hạn chế để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Mỗi sáng nhân viên kiểm tra nhiệt độ, độ sáng của mắt và xem chúng có hoạt động không.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật, họ sẽ kiểm tra nguyên nhân có thể xảy ra và ghi vào sổ tay để báo cáo với các nhà sản xuất và nghiên cứu vắc xin.

Một tuần sau khi tiêm phòng là thời điểm quan trọng vì những con khỉ có thể phát triển các phản ứng phụ.

Cần có hai hoặc ba người ôm một con khỉ để kiểm tra nhiệt độ và vết tiêm xem có bị sưng tấy hoặc xung huyết hay không.

“May mắn là các con khỉ đều khỏe mạnh và vẫn có thể chiến đấu hoặc tấn công”, Phạm Xuân Thái, nhân viên trong phòng thí nghiệm, cho biết.

Long nói: “Chúng tôi chưa thấy con khỉ nào có biểu hiện bất thường”.

Sau bốn tháng, nếu con khỉ không có dấu hiệu bất thường hoặc sốt và ăn uống bình thường, các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra các cơ quan nội tạng của chúng xem có bị tổn thương gì không.

Nếu tất cả các kết quả đều chấp nhận được, quá trình phê duyệt thử nghiệm trên người sẽ bắt đầu.

Hơn 30 năm nuôi và chăm sóc khỉ ông Long chưa thấy vắc xin nào gây tác dụng phụ.

Vabiotech là vắc-xin Covid-19 thứ hai được thử nghiệm trên khỉ trên đảo sau Nanogen và cả hai đều hoạt động tốt cho đến nay.

Tuần trước, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen đã bắt đầu thử nghiệm trên người trên ba người tình nguyện, những người này đang trong tình trạng ổn định sau khi tiêm liều 25mg.

17 người khác đã nhận được liều tương tự vào hôm thứ Ba, và các quan chức y tế đặt nhiều kỳ vọng vào loại vắc xin này.

Polyvac và Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (Ivac) cũng đang nghiên cứu vắc xin.

Các sản phẩm của IVAC và Vabiotech dự kiến ​​sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm 2021.

Việt Nam cũng có kế hoạch nhập khẩu vắc xin.

Trên toàn cầu, 11 loại vắc-xin đã bước vào giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia ở Đông Nam Á cho đến nay đã sản xuất được vắc xin Covid-19.

Nó đã quản lý để giữ số trường hợp giảm xuống còn 1.420 và tử vong xuống 35 trong dân số 96 triệu nhờ các biện pháp kiểm dịch và theo dõi nhanh chóng và nghiêm ngặt.

Nội dung bài học hôm nay Cách gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu bài 4 đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai nhé.