Từ vựng Tiếng Trung về Tài chính

0
3134
Từ vựng Tiếng Trung về Tài chính
Từ vựng Tiếng Trung về Tài chính
Đánh giá post

Chào các em học viên, lớp mình có bạn nào học chuyên ngành Tài chính hoặc Tài chính Kế toán không, vì nội dung bài giảng hôm nay liên quan đến các Từ vựng Tiếng Trung về Tài chính. Em nào làm trong lĩnh vực này hoặc chuyên môn về ngành này thì có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc và học tập.

Các em vào link bên dưới trước đã nhé, ôn tập lại xong nội dung kiến thức bài cũ chúng ta mới chuyển sang học bài mới ngày hôm nay.

Từ vựng Tiếng Trung về Rau củ

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Advpur L/C Actg (aapt) 预购开状会计作业 Yùgòu kāi zhuàng kuàijì zuòyè
2 Advpur L/C application (aapt) 预购开状申请作业 Yùgòu kāi zhuàng shēnqǐng zuòyè
3 Advpur L/C payt (aapt) 预购开状付款作业 Yùgòu kāi zhuàng fùkuǎn zuòyè
4 Bảng đối chiếu của phần hạch toán và tài khoản (aapr) 帐款与分录底稿核对表 Zhàng kuǎn yǔ fēn lù dǐgǎo héduì biǎo
5 Bảng kiểm duyệt của sổ cái và tài khoản chi tiết A/P (aapr) 应付明细帐与总帐检核表 Yìngfù míngxì zhàng yǔ zǒng zhàng jiǎn hé biǎo
6 Biên lai gửi tiền 存款收据 Cúnkuǎn shōujù
7 Biên lai gửi tiền, phiếu gửi tiền (ngân hàng, tín dụng) 存单 Cúndān
8 Cài đặt tham số 参数设定 Cānshù shè dìng
9 Chế độ tiền tệ quốc tế 国际货币制度 Guójì huòbì zhìdù
10 Chi nhánh ngân hàng 银行分行 Yínháng fēnháng
11 Chi phiếu giả, séc giả 伪支票 Wěi zhīpiào
12 Chi phiếu, séc 支票 Zhīpiào
13 Chi tiết báo biểu 报表清单 Bàobiǎo qīngdān
14 Chiết khấu 贴现 Tiēxiàn
15 Chiết khấu ngân hàng 银行贴现 Yínháng tiēxiàn
16 Chu kỳ kinh tế 经济周期 Jīngjì zhōuqí
17 Chứng thực 背书 Bèishū
18 Cổ phiếu 股票 Gǔpiào
19 Công trái 公债 Gōngzhài
20 Công trái, tín phiếu nhà nước 国库券 Guókùquàn
21 Công ty tài chính 商业信贷公司(贴现公司) Shāngyè xìndài gōngsī (tiēxiàn gōngsī)
22 Công ty ủy thác 信托公司 Xìntuō gōngsī
23 Công ty ủy thác đầu tư 信托投资公司 Xìntuō tóuzī gōngsī
24 Cuống phiếu 票根 Piàogēn
25 Đầu tư 投资 Tóuzī
26 Đổi tiền mặt 兑现 Duìxiàn
27 Đồng tiền mạnh 硬通货 Yìng tōnghuò
28 Đồng tiền mất góa 货币贬值 Huòbì biǎnzhí
29 Đồng tiền tăng giá 货币增值 Huòbì zēngzhí
30 Đồng tiền yếu 软通货 Ruǎn tōnghuò
31 Dữ liệu cơ bản 基本数据 Jīběn shùjù
32 Dự toán ngân sách nhà nước 国家预算 Guójiā yùsuàn
33 Dự trữ vàng 黄金储备 Huángjīn chúbèi
34 Dư, còn lại 结余 Jiéyú
35 Foreign pur Arrival (aapt) 外购到货作业 Wài gòu dào huò zuòyè
36 Foreign pur Arriving notify (aapt) 外购到单作业 Wài gòu dào dān zuòyè
37 Giám đốc ngân hàng 行长 Xíng zhǎng
38 Giảm phát 通货收缩 Tōnghuò shōusuō
39 Giới thiệu sơ lược về báo biểu 报表简介 Bàobiǎo jiǎnjiè
40 Giới thiệu về hệ thống 系统接口 Xìtǒng jiēkǒu
41 Gửi tiền vào ngân hàng 存款 Cúnkuǎn
42 Hợp tác xã tín dụng 信用合作社 Xìnyòng hézuòshè
43 In bảng chênh lệch hàng nhập vào của B/L (aapr) 提单收货差异表打印 Tídān shōu huò chāyì biǎo dǎyìn
44 In bảng chi tiết tài khoản A/P của khách hàng (aapr) 厂商应付帐款明细表打印 Chǎngshāng yìngfù zhàng kuǎn míngxì biǎo dǎyìn
45 In bảng phân tích theo dõi A/P của maker(aapr) 厂商应付帐龄分析表打印 Chǎngshāng yìngfù zhàng líng fēnxī biǎo dǎyìn
46 In bảng tổng của phần thanh toán (aapr) 付款总表打印 Fùkuǎn zǒng biǎo dǎyìn
47 In bảng tổng hợp của tài kho A/P(aapr) 应付帐款汇总表打印 Yìngfù zhàng kuǎn huìzǒng biǎo dǎyìn
48 In dữ liệu điều động ứơc giá lại vào cuối tháng của tài khoản A/P(gapr) 应付帐款月底重评价异动数据打印 Yìngfù zhàng kuǎn yuèdǐ zhòng píngjià yìdòng shùjù dǎyìn
49 In phiếu thanh toán (aapr) 应付凭单打印 Yìngfù píngdān dǎyìn
50 In phiếu thanh toán (aapr) 付款单打印 Fùkuǎn dān dǎyìn
51 In phiếu thông báo B/L (aapr) 提货通知单打印 Tíhuò tōngzhī dān dǎyìn
52 In tài khoản chi tiết của tài khoản A/P(aapr) 应付帐款分类帐打印 Yìngfù zhàng kuǎn fēnlèi zhàng dǎyìn
53 Kế toán công 公共会计 Gōnggòng kuàijì
54 Kế toán doanh nghiệp thương mại 商业会计 Shāngyè kuàijì
55 Kế toán khấu hao tài sản cố định 折旧会计 Zhéjiù kuàijì
56 Kế toán máy 电脑化会计 Diànnǎo huà kuàijì
57 Kế toán vốn bằng tiền 成本会计 Chéngběn kuàijì
58 Khôi phục nền kinh tế 经济复苏 Jīngjì fùsū
59 Khủng hoảng kinh tế 经济危机 Jīngjìwéijī
60 Khủng hoảng ngoại hối 外汇危机 Wàihuì wéijī
61 Kinh tế phát triển phồn vinh 经济繁荣 Jīngjì fánróng
62 Lạm phát 通货膨胀 Tōnghuò péngzhàng
63 Lượng tiền mặt lưu thông 货币流通量 Huòbì liútōng liàng
64 Lượng tiền mặt phát hành, lưu hành 纸币发行量 Zhǐbì fāxíng liàng
65 Lưu trình chứng từ L/C hàng nhập 外购信用状到单流程 Wài gòu xìnyòng zhuàng dào dān liúchéng
66 Lưu trình điều chỉnh chênh ệch tỷ giá cuối kỳ 期末汇差调整流程 Qímò huì chà tiáozhěng liúchéng
67 Lưu trình hàng về của L/C hàng nhập 外购信用状到货流程 Wài gòu xìnyòng zhuàng dào huò liúchéng
68 Lưu trình mở L/C 信用状开状流程 Xìnyòng zhuàng kāi zhuàng liúchéng
69 Lưu trình phục hồi voucher chuyển 传票抛转还原流程 Chuánpiào pāo zhuǎn huányuán liúchéng
70 Lưu trình thao tác A/P ước tính 暂估应付作业流程 Zàn gū yìngfù zuòyè liúchéng
71 Lưu trình thao tác chiết khấu hàng trả về 退货折让作业流程 Tuìhuò zhé ràng zuòyè liúchéng
72 Lưu trình thao tác chuyển Voucher 传票抛转作业流程 Chuánpiào pāo zhuǎn zuòyè liúchéng
73 Lưu trình thao tac thanh toán 付款作业流程 Fùkuǎn zuòyè liúchéng
74 Lưu trình thao tác về hạng mục DM của Maker 厂商DM款项作业流程 Chǎngshāng DM kuǎnxiàng zuòyè liúchéng
75 Lưu trình thao tác xin tạm ứng cho Maker 厂商预付请款作业流程 Chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng
76 Lưu trình thao tác xin thanh toán 请款作业流程 Qǐng kuǎn zuòyè liúchéng
77 Lưu trình thao tác xin thanh toán các hạng mục khác 杂项请款作业流程 Záxiàng qǐng kuǎn zuòyè liúchéng
78 Máy gửi tiền tự động 自动存取机 Zìdòng cún qǔ jī
79 Mua bán ngoại tệ gián tiếp 间接(三角)套汇 Jiànjiē (sānjiǎo) tàohuì
80 Mua bán ngoại tệ trực tiếp 直接(对角)套汇 Zhíjiē (duì jiǎo) tàohuì
81 Mục lục chương trình 程序目录 Chéngxù mùlù
82 Ngân hàng 银行家 Yínháng jiā
83 Ngân hàng hợp doanh 合资银行 Hézī yínháng
84 Ngân hàng tư nhân 钱庄 Qiánzhuāng
85 Ngân hàng tư nhân 钱庄 Qiánzhuāng
86 Ngân phiếu 庄票,银票 Zhuāng piào, yín piào
87 Ngoại hối bấp bênh 外汇波动 Wàihuì bōdòng
88 Người chứng thực 背书人 Bèishū rén
89 Người gửi tiền (ngân hàng) 存户 Cúnhù
90 Người môi giới, cò mồi 经纪人 Jīngjì rén
91 Nhập siêu 逆差 Nìchā
92 Nợ dây chuyền 债务链 Zhàiwù liàn
93 Nợ khó đòi, nợ xấu 坏帐 Huài zhàng
94 On-Hold Amt Detail (aapr) 留置金额明细表 Liúzhì jīn’é míngxì biǎo
95 Phân bổ giá thành hàng nhập khẩu 外购成本分摊 Wài gòu chéngběn fēntān
96 Phiếu thu tiền gửi tiết kiệm 存款单 Cúnkuǎn dān
97 Phòng tín dụng của ngân hàng 银行的信用部 Yínháng de xìnyòng bù
98 Phòng ủy thác của ngân hàng (bộ phận ủy thác trong ngân hàng) 银行的信托部 Yínháng de xìntuō bù
99 Phụ lục 附录 Fùlù
100 Prt Arrvl/ArrvgNt Unmtchd Dtl (aapr) 到货到单未匹配明细表打印 Dào huò dào dān wèi pǐpèi míngxì biǎo dǎyìn
101 Prt CRPayt Estimation Summ (aapr) 信贷还款预估汇总表打印 Xìndài huán kuǎn yù gū huìzǒng biǎo dǎyìn
102 Prt EoM CR Re-Eval Report (aapr) 信贷月底价值重评估表打印 Xìndài yuèdǐ jiàzhí zhòng pínggū biǎo dǎyìn
103 Prt L/C ArrvgNotify A/P Star (aapr) 开状到单应还款统计表打印 Kāi zhuàng dào dān yìng huán kuǎn tǒngjì biǎo dǎyìn
104 Prt Payt Simulation Dtl (aapr) 模拟付款明细表打印 Mónǐ fùkuǎn míngxì biǎo dǎyìn
105 Prt Pur Advance Application (aapr) 预付购料申请书打印 Yùfù gòu liào shēnqǐng shū dǎyìn
106 Prt Unmtchd St-i Ret/Deduct (aapr) 入库退扣未匹配明细表打印 Rù kù tuì kòu wèi pǐpèi míngxì biǎo dǎyìn
107 Séc chưa thanh toán 未付支票 Wèi fù zhīpiào
108 Séc chuyển khoản 转帐支票 Zhuǎnzhàng zhīpiào
109 Séc đã thanh toán 已付支票 Yǐ fù zhīpiào
110 Séc du lịch 旅行支票 Lǚxíng zhīpiào
111 Séc gạch chéo 横线支票 Héng xiàn zhīpiào
112 Séc khống, chi phiếu khống, ngân phiếu không có tài khoản 空头支票 Kōngtóu zhīpiào
113 Séc lệnh (séc ghi tên) 记名支票 Jìmíng zhīpiào
114 Séc ngân hàng, séc tiền mặt 现金支票 Xiànjīn zhīpiào
115 Séc trắng, séc trơn 空白支票 Kòngbái zhīpiào
116 Séc vô danh 不记名支票 Bù jìmíng zhīpiào
117 Sổ cái 总帐 Zǒng zhàng
118 Sổ chi phiếu 支票本 Zhīpiào běn
119 Sổ chi tiết, sổ phụ, sổ con 分户帐 Fēn hù zhàng
120 Sổ ghi nợ, sổ nợ, sổ thu chi 日记帐,流水帐 Rìjì zhàng, liúshuǐ zhàng
121 Sổ quỹ tiền mặt, sổ thu chi tiền mặt 现金帐 Xiànjīn zhàng
122 Sổ sách kế toán, nghiệp vụ kế toán 簿记 Bùjì
123 Sổ thu chi tiền mặt, sổ quỹ tiền mặt 现金出纳帐 Xiànjīn chūnà zhàng
124 Sổ tiết kiệm 存款单 Cúnkuǎn dān
125 Sở tiết kiệm đường phố 街道储蓄所 Jiēdào chúxù suǒ
126 Sổ tiết kiệm; sổ ghi tiền gởi ngân hàng; sổ tài khoản 存折 Cúnzhé
127 Sở Trung tâm giao dịch chứng khoán 股票交易所 Gǔpiào jiāoyì suǒ
128 Sức mua của đồng tiền 货币购买力 Huòbì gòumǎilì
129 Suy thoái kinh tế 经济衰退 Jīngjì shuāituì
130 Suy thoái kinh tế, nền kinh tế tiêu điều 经济萧条 Jīngjì xiāotiáo
131 Tài khoản, số tài khoản 帐号 Zhànghào
132 Tạm dừng thanh toán 止付 Zhǐ fù
133 Tham số hệ thống tài khoản A/P (aaps) 应付帐款系统参数 Yìngfù zhàng kuǎn xìtǒng cānshù
134 Thao tác chuyển voucher tài khoản A/P sang sổ cái (aapp) 应付帐款传票抛转总帐作业 Yìngfù zhàng kuǎn chuánpiào pāo zhuǎn zǒng zhàng zuòyè
135 Thao tác chuyển Voucher vào sổ cái của phần ứơc giá lại vào cuối tháng (gxrp) 月底重评价传票抛转总帐作业 Yuèdǐ zhòng píngjià chuánpiào pāo zhuǎn zǒng zhàng zuòyè
136 Thao tác điều chỉnh số hoá đơn phiếu nghiệm thu (aapp) 验收单发票号码修改作业 Yànshōu dān fāpiào hàomǎ xiūgǎi zuòyè
137 Thao tác điều động 第单元Chương 异动作业 Dì dānyuán Chương yìdòng zuòyè
138 Thao tác maintain chiết khấu hàng trả về của Maker (aapt) 厂商退货折让维护作业 Chǎngshāng tuìhuò zhé ràng wéihù zuòyè
139 Thao tác maintain dữ liệu cơ bản của Maker (apmi) 供应厂商基本数据维护作业 Gōngyìng chǎngshāng jīběn shùjù wéihù zuòyè
140 Thao tác maintain hạng mục DM của Maker (aapt) 厂商DM款项维护作业 Chǎngshāng DM kuǎnxiàng wéihù zuòyè
141 Thao tác maintain hình thức thanh toán (apmi) 付款方式维护作业 Fùkuǎn fāngshì wéihù zuòyè
142 Thao tác maintain phân loại tài khoản (aapi) 帐款类别维护作业 Zhàng kuǎn lèibié wéihù zuòyè
143 Thao tác maintain tài khoản mặc định bộ phận hệ thống tài khoản A/P (aapi) 应付帐款系统部门预设科目维护作业 Yìngfù zhàng kuǎn xìtǒng bùmén yù shè kēmù wéihù zuòyè
144 Thao tác maintain tài khoản phân loại của hệ thống tài khoản A/P (aapi) 应付帐款系统帐款类别科目维护作业 Yìngfù zhàng kuǎn xìtǒng zhàng kuǎn lèibié kēmù wéihù zuòyè
145 Thao tác maintain tài khoản thường dùng (aapi) 常用科目维护作业 Chángyòng kēmù wéihù zuòyè
146 Thao tác maintain tính chất chứng từ của hệ thống 7. Tài khoản A/P (aapi) 应付帐款系统单据性质维护作业 Yìngfù zhàng kuǎn xìtǒng dānjù xìngzhì wéihù zuòyè
147 Thao tác maintain tỷ giá mỗi tháng (aooi) 每月汇率维护作业 Měi yuè huìlǜ wéihù zuòyè
148 Thao tác nhận chứng từ hàng nhập (aapt) 外购提单作业 Wài gòu tídān zuòyè
149 Thao tác phân bổ giá thành (aapt) 成本分摊作业 Chéngběn fēntān zuòyè
150 Thao tác phát sinh hàng loạt tài khoản hoá đơn nhập hàng (aapp) 进货发票帐款整批产生作业 Jìnhuò fāpiào zhàng kuǎn zhěng pī chǎnshēng zuòyè
151 Thao tác phát sinh tất cả các chiết khấu xin thanh toán (aapp) 请款折让整批产生作业 Qǐng kuǎn zhé ràng zhěng pī chǎnshēng zuòyè
152 Thao tác phát sinh tất cả chiết khấu về hàng trả về (aapp) 退货折让整批产生作业 Tuìhuò zhé ràng zhěng pī chǎnshēng zuòyè
153 Thao tác phát sinh tất cả phiếu thanh toán của Maker (aapp) 厂商付款单整批产生作业 Chǎngshāng fùkuǎn dān zhěng pī chǎnshēng zuòyè
154 Thao tác phát sinh tất cả tài khoản hoá đơn nhập kho (triệt tiêu phần ước tính) (aapp) 进货发票帐款(冲暂估)整批产生作业 Jìnhuò fāpiào zhàng kuǎn (chōng zàn gū) zhěng pī chǎnshēng zuòyè
155 Thao tác phát sinh tất cả ước tính về tài khoản nhập hàng không hoá đơn (aapp) 进货无发票帐款暂估整批产生作业 Jìnhuò wú fāpiào zhàng kuǎn zàn gū zhěng pī chǎnshēng zuòyè
156 Thao tác phục hối voucher chuyển trong hệ thống (aapp) AP系统传票抛转还原作业 AP xìtǒng chuánpiào pāo zhuǎn huányuán zuòyè
157 Thao tác triệt tiêu của phần thanh toán (aapt) 付款冲帐作业 Fùkuǎn chōng zhàng zuòyè
158 Thao tác ứơc giá lại vào cuối tháng của tài khoản A/P (gapp) 应付帐款月底重评价作业 Yìngfù zhàng kuǎn yuèdǐ zhòng píngjià zuòyè
159 Thao tác xin tạm ứng cho Maker (aapt) 厂商预付请款作业 Chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè
160 Thao tác xin thanh toán của tài khoản A/P các hạng mục khác (aapt) 杂项应付款项请款作业 Záxiàng yìngfù kuǎnxiàng qǐng kuǎn zuòyè
161 Thao tác xin thanh toán hạng mục A/P các loại khác (aapt) 杂项应付款项请款作业 Záxiàng yìngfù kuǎnxiàng qǐng kuǎn zuòyè
162 Thao tác xin thanh toán hoá đơn nhập hàng của Maker (aapt) 厂商进货发票请款作业 Chǎngshāng jìnhuò fāpiào qǐng kuǎn zuòyè
163 Thấu chi 透支 Tòuzhī
164 Thẻ tín dụng 信用卡 Xìnyòngkǎ
165 Thị trường tài chính 金融市场 Jīnróng shìchǎng
166 Thu chi quốc tế 国际收支 Guójì shōu zhī
167 Tích trữ ngoại hối 外汇储备 Wàihuì chúbèi
168 Tiền gửi cá nhân, khách hàng cá nhân gửi tiền 私人存款 Sīrén cúnkuǎn
169 Tiền hoa hồng 佣金 Yōngjīn
170 Tiền vốn, tiền gốc 本金 Běn jīn
171 Tổng sản lượng quốc dân 国民生产总值 Guómín shēngchǎn zǒng zhí
172 Trả bằng tiền mặt 兑付 Duìfù
173 Tra cứu khoản tạm ứng chờ triệt tiêu (aapq) 待抵预付款查询 Dài dǐ yùfù kuǎn cháxún
174 Tra cứu phần ghi nhận điều động ứơc giá lại vào cuối tháng của tài khoản A/P (gapq) 应付帐款月底重评价异动记录查询 Yìngfù zhàng kuǎn yuèdǐ zhòng píngjià yìdòng jìlù cháxún
175 Tra cứu phần thanh toán thừa chờ triệt tiêu (aapq) 待抵溢付款查询 Dài dǐ yì fùkuǎn cháxún
176 Trái phiếu 债券 Zhàiquàn
177 Từ chối thanh toán 拒付 Jù fù
178 Tỷ lệ chiết khấu 贴现率 Tiēxiàn lǜ
179 Tỷ suất, tỷ giá hối đoái 套汇汇率 Tàohuì huìlǜ
180 Văn phòng giao dịch 票据交换所 Piàojù jiāohuàn suǒ
181 Vốn lưu động, vốn nổi 游资 Yóuzī
182 Xuất siêu 顺差 Shùnchā